Tapahtumat

 27.11.2015

Uskonto, politiikka ja raha: Maallisen ja hengellisen rajapinnoilla – UYTV:n perustava seminaari

Seminaarijuliste
Seminaarijuliste (klikkaa isommaksi)

Lapin yli­opis­­tolla järjes­­te­tään perjan­­taina 27. marras­kuuta uskon­non ja yhteis­kunnan suh­teita käsit­televä semi­naari, jon­­ka otsik­­kona on Uskon­to, poli­tiik­ka ja raha: maalli­sen ja hen­gellisen rajapinnoilla.

Seminaa­rissa käsitel­lään laajas­ti uskon­non, poli­tii­kan ja talou­den väli­siä kyt­kök­siä. Tapah­tuma liit­tyy Uskon­non ja yhteis­kunnan tutki­muksen verkos­ton perusta­miseen. Verkos­ton tarkoi­tuksena on koo­ta yh­teen suomalai­sia uskon­non ja yh­teis­kun­nan vuoro­vaiku­tukses­ta kiin­nos­tuneita tutki­joita.

– Halu­am­me edis­tää tietei­den­välis­tä vuoro­puhe­lua ja monitie­teistä otet­ta uskon­non ja yhteis­kunnan tutkimuk­sessa. Toi­saalta haluam­me edes­auttaa tutki­mukseen perus­tuvan tie­don hyödyn­tämistä sekä poliit­tisessa päätöksen­teossa että kansalais­keskuste­lussa, yliopiston­lehtori Tapio Nykä­nen sanoo.

Nykänen koros­taa, että verkos­ton tarkoi­tuksena ei ole koota yh­teen vain lestadio­laisuuden tutki­joita, vaan laa­jasti uskon­toa ja yhteis­kuntaa eri näkö­kulmista tutki­via ihmi­siä.

Seminaa­rissa puhu­vat uskonnon­opettaja Meri-Anna Hintsa­la, dosent­ti Aini Linja­kumpu, yliopiston­lehtori Mika Luoma-aho, Siirto­lai­suusins­tituutin joh­taja Tuomas Marti­kainen, yliopiston­lehtori Teemu Taira ja tutkija Sandra Wal­lenius-Korkalo.

Verkos­ton perusta­misen ja järjes­tettävän semi­naarin rahoit­taa Emil Aalto­sen säätiön tuke­ma Lesta­diolai­suuden yhteiskun­nalliset verkos­tot -tutkimus­hanke.

Semi­naari järjes­tetään perjan­taina 27.11. klo 9.15–15.00 Lapin yli­opis­ton luento­salissa 19. Tapaht­uma on kaikil­le avoin, mutta suun­nattu eri­tyises­ti tutki­joille ja opiskeli­joille.

Seminaa­rin työ­ryhmä toivot­taa kiinnos­tuneet tervetul­leiksi!

Lisätietoja:

Tapio Nykänen
Valtio-opin yliopistonlehtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Puhelin 040 484 4253

Juho Huttu-Hiltunen
Tutkimusavustaja
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Puhelin 040 484 4413

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Ohjelma

Tapahtumapaikka: Luentosali 19, Lapin yliopisto

9.00 Kahvia ja teetä LS19:n edustalla
9.15—9.30 Tapio Nykänen: Semi­naarin avaus
I Uskon­non ja maal­lisen erottelu tieteel­lisenä kysymyksenä
9.30—10.15 Tuomas Marti­kainen: Muutto­liik­keiden vaiku­tus uskonnol­liseen kent­tään Suo­messa
10.15—11.00 Teemu Taira: Uskon­non ja maal­lisen erot­telu yhteis­kun­nal­lise­na ky­symyk­senä 
11.00—11.30 Mika Luoma-aho: Miksi on uskon­nol­lis­ta väki­val­taa?
11.30—12.00 Keskustelua
II Lesta­dio­lai­suu­den verkot ja ver­kos­tot
13.00—13.45 Meri-Anna Hintsala: Vanhoil­lisles­tadio­lai­suus verkos­sa: Menes­tysteo­logian sukupuo­liulot­tuvuudet
13.45—14.15 Aini Linjakumpu: Vanhoil­lislesta­diolai­suuden ta­loudel­liset verkos­tot: tutki­muk­sel­lisia lähtökohtia
14.15—14.45 Sandra Wallenius-Korkalo: Lesta­diolai­suuden popu­laarit rep­resen­taatiot
14.45—15.15 Keskustelua
15.15—15.30 Tapio Nykänen: Seminaarin päätös

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s