Uskonnon ja yhteiskunnan tutkimuksen verkosto

Uskonnon ja yhteis­kun­nan tut­ki­­muk­sen ver­­kos­to on La­pin yli­opis­­ton yh­teis­kunta­­­­tietei­­lijöi­den tut­kimus­­­toimin­nan ym­pä­ril­le pe­rus­­teil­­la ole­va kol­lek­­tiivi. Ver­kos­­ton tar­koi­tuk­se­na on koo­ta yh­teen suo­ma­­lai­sia us­kon­­non ja yh­teis­­kun­nan suh­teis­­ta kiin­nos­­tunei­ta tut­ki­­joi­ta eri tie­teen­­aloil­ta. Ha­luam­­me edis­tää tie­tei­den­vä­lis­tä vuo­ro­­pu­he­lua ja mo­ni­tie­­teis­tä otet­ta us­kon­­non ja yh­teis­­kun­nan tut­ki­muk­­ses­sa. Toi­saal­­ta ha­luam­­me edes­­auttaa tut­kimuk­seen pe­rus­tu­­van tie­don hyö­dyn­­tämis­tä se­kä po­liit­­ti­ses­sa pää­tök­sen­­teos­sa et­tä kan­salais­­keskus­te­lus­sa.

Ver­kos­­ton pe­rus­ta­minen kyt­key­­tyy nä­ke­myk­­seen, jon­­ka mu­kaan us­kon­­to ja yh­teis­­kun­ta se­kä poli­tiikka ovat yh­teen kie­tou­­tunei­ta inhi­mil­­lisen toi­min­­nan osa-aluei­ta. On mah­dol­­lista tut­kia erik­­seen us­kon­nol­lis­ten liik­kei­­den teo­lo­gi­sia tul­kin­­toja, us­kon­­non so­si­­aali­sia ja po­liit­­tis­ia vai­ku­­tuk­sia, dog­ma­tiik­kaa, psy­ko­lo­­gis­ten te­ki­jöi­­den mer­ki­­tys­tä us­kon­nol­­li­ses­sa liik­kee­s­sä tai esi­mer­­kik­si näen­näi­­ses­ti maal­lis­­ten il­mi­öi­den us­kon­­nol­lista luon­­net­ta. Tah­dom­­me kui­ten­­kin li­säk­si edis­­tää kaik­­kien näi­­den ja mo­nien mui­den mahdol­­lis­ten nä­kö­­kul­mien vä­lis­­tä vuo­ro­vai­­ku­tus­ta. Kos­ka us­kon­­non ja yh­teis­­kun­nan suh­­teet ra­ken­tu­­vat ja ris­te­­ävät moni­mut­­kai­sis­sa so­si­aali­sis­sa pro­ses­­seis­sa, on nii­den eri­lais­­ten ulot­tu­vuuk­sien tut­ki­joil­le apua tois­­ten­sa koh­taami­ses­ta.

Ver­kos­­ton toi­min­­nan al­ku­­vai­het­ta koor­di­noi­vaan työ­ryh­­mään kuu­lu­vat do­sent­ti Ai­ni Lin­ja­kum­pu, apu­lais­­pro­fes­so­ri San­­na Val­ko­­nen, tut­ki­ja San­dra Wal­le­­nius-Kor­ka­lo, yli­opis­ton­­leh­to­ri Mi­ka Luo­ma-aho ja yli­opis­ton­­leh­to­ri Ta­pio Ny­kä­­nen. Ver­kos­­ton pe­rus­­ta­jat ovat tut­ki­­neet muun muas­sa van­hoil­lis­les­­ta­diolai­suut­ta, po­liit­­tis­ta is­lam­ia, po­liit­­tis­ta te­olo­­gi­aa, us­kon­­non ja su­ku­puo­len ky­sy­­myk­siä se­kä saa­me­lai­suut­ta ja us­kon­­toa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s